Do wakacji zostało:

"Nie szukajmy odpowiedzialnych za błędy młodości, lecz przyjmijmy swoją odpowiedzialność za przyszłość." J.F.K.

 

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej, wobec których sąd rodzinny postanowił o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Głównym celem naszej działalności jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi. W związku z tym zajmujemy się:

  • zintegrowaną działalnością dydaktyczną, terapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o specjalistyczne programy oraz indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne,

  • przygotowaniem do pracy zawodowej,

  • organizowaniem udziału w życiu społecznym,

  • współpracą z rodzinami wychowanków i instytucjami wspierającymi rozwój nieletnich,

  • zapewnieniem właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków bytowych, wychowawczych, higienicznych w celu prawidłowego przebiegu procesu wychowania i resocjalizacji.

Organem prowadzącym placówkę jest Urząd m.st. Warszawy, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.       W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 przebywają chłopcy w wieku 13-18 lat, wymagający specjalnych metod nauczania i wychowania. Pochodzą z różnych części kraju, głównie z Polski centralnej i wschodniej. Placówka zapewnia całodobową opiekę, wychowanie, terapię, pomoc w usamodzielnieniu się oraz naukę - integralną częścią Ośrodka jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 201, w której w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonuje klasa VII i dwie klasy VIII. Dzięki systematycznej nauce pod okiem odpowiednio przygotowanych nauczycieli wychowankowie mają szanse na uzupełnienie zaległości szkolnych i uzyskanie promocji.

Naukę w naszej szkole cechuje indywidualizacja procesu nauczania dostosowana do możliwości poszczególnych uczniów. Proces nauczania urozmaicają liczne imprezy szkolne, np. konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje muzealne i terenowe i in. Szeroka oferta zajęć pozaszkolnych umożliwia rozwój zainteresowań młodzieży. Szczególne osiągnięcia wychowankowie uzyskują w sporcie: w piłce nożnej, w pływaniu, dyscyplinach lekkoatletycznych, ale również w konkursach i przeglądach teatralnych, fotograficznych i plastycznych. Przy MOW nr 4 aktywnie działają Teatr Moralnego Niepokoju i Harcerski Klub Specjalnościowy. Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: wychowawców, nauczycieli i specjalistów.  Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich.          Ośrodek znajduje się w dzielnicy Mokotów w pobliżu warszawskich parków: Morskie Oko i Łazienki Królewskie. Lokalizacja placówki w centrum dużego miasta umożliwia korzystanie z centrów  kultury, nauki i sportu, co ułatwia proces nauczania, wychowania i resocjalizacji.

Budynek, w którym funkcjonuje MOW nr 4 jest systematycznie remontowany i modernizowany, tak, aby jak najlepiej można było prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne.

Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza licząca do 12 wychowanków, w placówce przewidziano miejsca dla 36 chłopców. Funkcjonują w trzech grupach wychowawczych, stanowiących jednocześnie oddziały szkolne. Opiekę pedagogiczną nad każdą grupą sprawuje trzech wychowawców.  Chłopcy mieszkają w sypialniach 2-5 osobowych. Do  dyspozycji wychowanków pozostają: świetlice, nowocześnie wyposażona siłownia, sala gimnastyczna, aneksy kuchenne, biblioteka, pracownia komputerowa.